Klasser

Østsjællands Politihundeforening

Klasser

Træningen i Politihundeforeningen er opdelt i følgende klasser:

Kåringsklassen

Unghundeklassen

Patruljeklassen

Kriminalklassen, og

Vinderklassen

 

Unghundeklassen

 

Øvelse 1: Fri ved fod: Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal være på plads såvel under gang som løb, vendinger og lign. Hunden skal sætte sig på plads, når føreren står stille. Hunden må gerne gå på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns.

 

Øvelse 2: Apportering: Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, medens apporten kastes mindst 10 meter frem. Hunden må ikke apportere, før føreren efter tegn fra dommeren kommanderer "apport". Efter apporteringen skal hunden sætte sig på plads, og apporten må ikke tages fra hunden, før dommeren giver tegn dertil.

 

Øvelse 3: Halsgivning: Point: 10. Appel: 10/10

Føreren står med ryggen til dommeren, og der må ikke findes personer indenfor en afstand af 50 m foran hunden og fører. Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling. Det er ikke tilladt af se ned på hunden. Hunden skal blive siddende på plads og på kommando afgive 10 glam.

 

Øvelse 4: Spring: Point 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, og øvelsen påbegyndes på tegn fra dommeren. Føreren må kommandere "fremad spring/hop". Føreren skal løbe uden om springbrættet og hunden skal uden kommando gå på plads. Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden eller springbrættet under opspringet. Springhøjde i alle klasser: 1,5 meter.

 

Øvelse 5: Afdækning: Point: 10. Appel: 10/10

Føreren står med hunden på plads ved et angivet mærke. På tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen "dæk". Det er ikke tilladt af se ned på hunden. På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til anvist skjul. På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind. Afdækningstid: Unghundeklassen: 2 min. Afstand til skjul for alle klasser: 50 meter.

 

Øvelse 6: Fri ved cykel: Point: 10. Appel: 10/10

Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side med hunden på plads. På tegn fra dommeren, skal føreren gennemkøre en bestemt anvist strækning på vej eller andet egnet sted, ca 50 meter frem og samme strækning tilbage, samt foretage vending til venstre. Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen. Hunden skal under kørslen løbe på højre side af cyklen. Det er tilladt under kørslen, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage, at snudespidsen flugter med krank.

 

Øvelse 7: Gerningsstedssøg: Point: 20 Appel: 10/10 Tid: 10 min.

Areal: 10 x 10 m Genstande: 4 à 4 point.

Alder: Indtil 1 time. Arbejdet 4 point.

Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 4 henkastede genstande. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm, eller en længde/størrelse med tilsvarende overflademål.

 

Øvelse 8: Sporsøg: Point: 30 Appel: 10/10. Tid: 15 min.

Længde: ca. 300 m. 2 genstande á 5 point.

Alder: Indtil 1 time. Sporsøget 20 point.

Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 10 meter, og på sporet henligger 2 genstande. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm, eller en længde/størrelse med tilsvarende overflademål. Sporet, der skal gå lige ud,uden skarpe knæk, skal udlægges på ensartet terræn - så vidt muligt græsmark.

 

Øvelse 9: Rundering/eftersøgning: Point: 30 Appel: 10/10 Tid 20 min.

Bredde 75 m. Rundering 8 point. Halsgivn. 10 point. Bevogtn 10 point. Tilvejebr.2 point.

Ved rundering får føreren opgivet runderingsområdets bredde med en side- eller midterlinie, samt en bevægelsesretning. Er øvelsen lagt som en egentlig eftersøgningsopgave, får føreren anvist eftersøgningsområdet, der skal være tydeligt afmærket. Føreren må dirigere sin hund ved hjælp af fløjte, armbevægelser og naturlig kommandoføring, men overdreven råben og støjen af føreren og utidig halsgivning af hunden medfører fradrag. Føreren skal sikre sig, at terrænet bliver tilstrækkeligt afsøgt af hunden. Har hunden fundet figurant eller genstand, må føreren på tegn fra dommerne løbe frem til stedet. Fig. skal visiteres under bevogtning af hunden og derefter føres til dommerne. For manglende visitering fratrækkes 1 point. Har hunden fundet fig. eller genstand fremme i terrænet, kan føreren, når dommerne har overtaget det fundne, fortsætte runderingen fra det sted, hvor han opholdt sig, da hunden gav hals. Flår hunden i genstande eller bider fig., skal det påtales ved anvendelse af strafpoint, der fratrækkes øvelsens samlede point. Halsgivning skal være effektiv, hvilket vil sige, at hunden skal give hals på en måde, der kan hidkalde føreren. Bevogtning skal ske på findestedet, således af man der har mulighed for at søge efter beviser. Undlader føreren at søge gerningssted ved et fundet objekt, fratrækkes 1 point i arbejdet. Opgaven indeholder eftersøgning af en figurant og en større genstand, f.eks. cykel, kuffert eller stor dukke, der er skjult i terrænet. Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 200 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad. Figuranten skal være skjult og må ikke være i bevægelse.

 

Øvelse 10: Anholdelsesopgave: Point 10 - Appel 10/10 Tid: 4 min.

Anholdelse af figurant iført synligt beskyttelsesærme på højre arm. Øvelsen skal tilrettelægges som en praktisk opgave. Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil) Figuranten kan være bevæbnet og der kan afgives skud. Figuranten iagttages i en afstand af ca. 75 meter fra hundeføreren, der er til fods. Figuranten må først fortsætte flugten i skjul, når hunden er på vej ud mod ham. De 4 min. beregnes fra det øjeblik, føreren anråber figuranten. Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal han råbe AV, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig. Når figuranten er anholdt, skal han visiteres og afvæbnes hvis han bærer våben. Han indtransporteres i almindelig gang til dommerne. Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt, hundeføreren har anråbt figuranten, til denne er bragt tilbage til dommeren, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen.

 

Øvelse 11: Frygtløshed for slag: Point 19 Appel: 10/10 Stop 10 Point. Indtransport 5 point. Flugtforsøg 4 point.

En figurant iført synligt beskyttelsesærme på højre arm, bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er bevæbnet med stok - eller læderslagstok - i venstre hånd. Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter ham. Føreren må straks løbe med sin hund efter anråbet. Når hunden er ca. 20 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med venstre arm hævet truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede højre arm. Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider. Hunden skal trods stokkeslag fastholde figuranten, indtil føreren kommer til stede og afvæbner denne. Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet. Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point. "Når føreren i stoppet har afvæbnet figuranten, træder han 1 skridt tilbage, hvorpå han ved kommando får hunden til at slippe og gå på plads. Når figuranten er standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommerne. Under indtransporten skal føreren gå med sin hund fri ved fod ca. 5 m bag figuranten. Under indtransporten - efter forud aftale med dommerne - foretager figuranten flugtforsøg. Hunden skal nu uden kommando fra føreren straks eftersætte og standse figuranten ved effektivt at bide sig fast i den beskyttede arm. I flugtforsøget standser føreren i 1 skridts afstand fra figuranten, hvorefter han ved kommando får hunden til at slippe. Herefter kommanderes hunden på plads. Øvelsen afsluttes ved at dommeren kommandere linen på.

 

Patruljeklassen

 

For at deltage i denne klasse, skal hund og fører ved en eller flere officielle ungehundekonkurrencer have opfyldt betingelserne for oprykning. (Se Unghundeklassen) I Patruljeklassen findes der 3 officielle konkurrencer om året: Forårets oprykningskonkurrencen Efterårets udtagelse til Danmarksmesterskabet for Dansk Politihundeforening Efterårets Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening For alle tre konkurrencer gælder følgende oprykningsregler: 200 point giver en halv oprykning til kriminalklassen 220 point giver en hel oprykning til kriminalklassen Oprykningerne til kriminalklassen sker pr. 1. Juli og 1. Januar.

 

Øvelse 1: Fri ved fod: Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal være på plads såvel under gang som løb, vendinger og lign. Hunden skal sætte sig på plads, når føreren står stille. Hunden må gerne gå på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns.

 

Øvelse 2: Apportering: Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, medens apporten kastes mindst 10 meter frem. Hunden må ikke apportere, før føreren efter tegn fra dommeren kommanderer "apport". Efter apporteringen skal hunden sætte sig på plads, og apporten må ikke tages fra hunden, før dommeren giver tegn dertil.

 

Øvelse 3: Halsgivning: Point: 10. Appel: 10/10

Føreren står med ryggen til dommeren, og der må ikke findes personer indenfor en afstand af 50 m foran hunden og fører. Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling.Det er ikke tilladt af se ned på hunden. Hunden skal blive siddende på plads og på kommando afgive 10 glam.

 

Øvelse 4: Spring: Point 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, og øvelsen påbegyndes på tegn fra dommeren. Føreren må kommandere "fremad spring/hop".Føreren skal løbe uden om springbrættet og hunden skal uden kommando gå på plads. Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden eller springbrættet under opspringet. Springhøjde i alle klasser: 1,5 meter.

 

Øvelse 5: Afædkning: Point 10 Appel: 10/10

Føreren står med hunden på plads ved et angivet mærke.På tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen "dæk". Det er ikke tilladt af se ned på hunden. På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til anvist skjul.På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind. Afdækningstid: Unghundeklassen: 2 min. Afstand til skjul for alle klasser: 50 meter.

 

Øvelse 6: Fri ved cykel: Point: 10. Appel: 10/10

Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side med hunden på plads. På tegn fra dommeren, skal føreren gennemkøre en bestemt anvist strækning på vej eller andet egnet sted, ca 50 meter frem og samme strækning tilbage, samt foretage vending til venstre. Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen. Hunden skal under kørslen løbe på højre side af cyklen. Det er tilladt under kørslen, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage, at snudespidsen flugter med krank.

 

Øvelse 7: Gerningsstedssøg: Tid: 15 min Point: 30 Appel:10/10.

Areal: 15 x 15 m 6 genstande à 4 point.Alder: Indtil 2 timer. Arbejdet 6 point.

Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 5 henkastede og 1 nedgravet genstand. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 3 x 3 cm eller af en længde på 10 cm.

 

Øvelse 8: Sporsøg: Tid: 20 min. Point: 50 Appel: 10/10.

Længde: ca. 600 m. 4 genstande á 5 point.Alder: Indtil 2 timer Sporsøget 30 point. Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 15 meter, og på sporet henligger 4 genstande, hvoraf en er nedgravet. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 3 x 3 cm eller af en længde på ca 10 cm.

 

Øvelse 9: Rundering/eftersøgning: Tid 30 min. Point 50 Appel 10/10

Bredde 75 m. Rundering 15 point.Halsgivn. 15 point. Bevogtn. 15 point. Tilvejebr. 5 point.

Øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag. Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere fig., og endvidere kan der forekomme store genstande, f.eks. jakke, mappe, ølkasse eller lignende. I alt 3 hovedobjekter. Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 300 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad. Figuranten kan være skjult eller opholde sig frit i terræn, men må ikke være i bevægelse.

 

Øvelse 10: Anholdelsesopgave: Tid: 4 min. Point 10 - Appel 10/10

Anholdelse af figurant iført synligt beskyttelsesærme på højre arm.Øvelsen skal tilrettelægges som en praktisk opgave.Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil) Figuranten kan være bevæbnet og der kan afgives skud. Figuranten iagttages i en afstand af ca. 75 meter fra hundeføreren, der er til fods. Figuranten må først fortsætte flugten i skjul, når hunden er på vej ud mod ham. De 4 min. beregnes fra det øjeblik, føreren anråber figuranten. Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal han råbe AV, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig. Når figuranten er anholdt, skal han visiteres og afvæbnes hvis han bærer våben. Han indtransporteres i almindelig gang til dommerne. Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt, hundeføreren har anråbt figuranten, til denne er bragt tilbage til dommeren, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen.

 

Øvelse 11: Frygtløshed for slag: Point 19 Appel: 10/10 Stop 10 Point. Indtransport 5 point. Flugtforsøg 4 point.

En figurant iført synligt beskyttelsesærme på højre arm, bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er bevæbnet med stok - eller læderslagstok - i venstre hånd. Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter ham. Føreren må straks løbe med sin hund efter anråbet. Når hunden er ca. 20 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med venstre arm hævet truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede højre arm. Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider.Hunden skal trods stokkeslag fastholde figuranten, indtil føreren kommer til stede og afvæbner denne. Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet. Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point. "Når føreren i stoppet har afvæbnet figuranten, træder han 1 skridt tilbage, hvorpå han ved kommando får hunden til at slippe og gå på plads.Når figuranten er standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommerne. Under indtransporten skal føreren gå med sin hund fri ved fod ca. 5 m bag figuranten. Under indtransporten - efter forud aftale med dommerne - foretager figuranten flugtforsøg. Hunden skal nu uden kommando fra føreren straks eftersætte og standse figuranten ved effektivt at bide sig fast i den beskyttede arm. I flugtforsøget standser føreren i 1 skridts afstand fra figuranten, hvorefter han ved kommando får hunden til at slippe. Herefter kommanderes hunden på plads. Øvelsen afsluttes ved at dommeren kommandere linen på.

 

Kriminalklassen

 

Øvelse 1: Fri ved fod: Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal være på plads såvel under gang som løb, vendinger og lign. Hunden skal sætte sig på plads, når føreren står stille. Hunden må gerne gå på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns.

 

Øvelse 2: Apportering: Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, medens apporten kastes mindst 10 meter frem. Hunden må ikke apportere, før føreren efter tegn fra dommeren kommanderer "apport". Efter apporteringen skal hunden sætte sig på plads, og apporten må ikke tages fra hunden, før dommeren giver tegn dertil.

 

Øvelse 3: Halsgivning: Point: 10. Appel: 10/10

Føreren står med ryggen til dommeren, og der må ikke findes personer indenfor en afstand af 50 m foran hunden og fører. Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling.Det er ikke tilladt af se ned på hunden. Hunden skal blive siddende på plads og på kommando afgive 10 glam.

 

Øvelse 4: Spring: Point 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, og øvelsen påbegyndes på tegn fra dommeren. Føreren må kommandere "fremad spring/hop".Føreren skal løbe uden om springbrættet og hunden skal uden kommando gå på plads. Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden eller springbrættet under opspringet. Springhøjde i alle klasser: 1,5 meter.

 

Øvelse 5: Afdækning: Point: 10. Appel: 10/10

Føreren står med hunden på plads ved et angivet mærke.På tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen "dæk". Det er ikke tilladt af se ned på hunden. På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til anvist skjul.På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind. Afdækningstid: Unghundeklassen: 2 min. Afstand til skjul for alle klasser: 50 meter.

 

Øvelse 6: Fri ved cykel: Point: 10. Appel: 10/10

Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side med hunden på plads. På tegn fra dommeren, skal føreren gennemkøre en bestemt anvist strækning på vej eller andet egnet sted, ca 50 meter frem og samme strækning tilbage, samt foretage vending til venstre. Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen. Hunden skal under kørslen løbe på højre side af cyklen. Det er tilladt under kørslen, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage, at snudespidsen flugter med krank. I kriminal- og vinderklassen kan øvelse 7, 8, 9 og 10 kombineres. Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt.

 

Øvelse 7: Gerningsstedssøg: Tid: 20 min. Point: 30 Appel:10/10.

Areal: 20 x 20 m 6 genstande à 4 point.Alder: Indtil 3 timer. Arbejdet 6 point.

Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande henkastet/nedgravet. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2 cm eller af en længde på 7 cm.

 

Øvelse 8: Sporsøg: Tid: 25 min. Point: 50 Appel: 10/10

Længde: ca. 800 m. Genstande 20 pointAlder: Indtil 3 timer. Sporsøget 30 point.

Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet henligger/nedgraves mindst 3 genstande. Der kan forekomme figuranter. Genstande kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2 cm. eller af en længde på 7 cm.

 

Øvelse 9: Rundering/eftersøgning: Tid 45 min. Point 50 Appel 10/10

Bredde 75 m. Rundering 15 point.Halsgivn. 15 point. Bevogtn. 15 point. Tilvejebr. 5 point.

Øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag. Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere figuranter, og endvidere kan der forekomme genstande, dog mindst 3 hovedobjekter. Figuranter kan være skjult, bevæge sig eller opholde sig frit i terræn. Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 500 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad. Figuranten kan være skjult eller opholde sig frit i terræn, men må ikke være i bevægelse.

 

Øvelse 10: Anholdelsesopgave: Tid: 4 min. Point 10 - Appel 10/10

Anholdelse af figurant iført synligt beskyttelsesærme på højre arm.Øvelsen skal tilrettelægges som en praktisk opgave.Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil) Figuranten kan være bevæbnet og der kan afgives skud. Figuranten iagttages i en afstand af ca. 100 meter fra hundeføreren, der er til fods. Figuranten må først fortsætte flugten i skjul, når hunden er på vej ud mod ham. De 4 min. beregnes fra det øjeblik, føreren anråber figuranten. Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal han råbe AV, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig. Når figuranten er anholdt, skal han visiteres og afvæbnes hvis han bærer våben. Han indtransporteres i almindelig gang til dommerne. Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt, hundeføreren har anråbt figuranten, til denne er bragt tilbage til dommeren, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen.

 

Øvelse 11: Frygtløshed for slag: Point 19 Appel: 10/10

Stop 10 Point.Indtransport 5 point. Flugtforsøg 4 point.

En figurant iført synligt beskyttelsesærme på højre arm, bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er bevæbnet med stok - eller læderslagstok - i venstre hånd. Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter ham. Føreren må straks løbe med sin hund efter anråbet. Når hunden er ca. 20 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med venstre arm hævet truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede højre arm. Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider.Hunden skal trods stokkeslag fastholde figuranten, indtil føreren kommer til stede og afvæbner denne. Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet. Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point. "Når føreren i stoppet har afvæbnet figuranten, træder han 1 skridt tilbage, hvorpå han ved kommando får hunden til at slippe og gå på plads.Når figuranten er standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommerne. Under indtransporten skal føreren gå med sin hund fri ved fod ca. 5 m bag figuranten. Under indtransporten - efter forud aftale med dommerne - foretager figuranten flugtforsøg. Hunden skal nu uden kommando fra føreren straks eftersætte og standse figuranten ved effektivt at bide sig fast i den beskyttede arm. I flugtforsøget standser føreren i 1 skridts afstand fra figuranten, hvorefter han ved kommando får hunden til at slippe. Herefter kommanderes hunden på plads. Øvelsen afsluttes ved at dommeren kommandere linen på.

 

Vinderklassen

 

Øvelse 1: Fri ved fod: Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal være på plads såvel under gang som løb, vendinger og lign.Hunden skal sætte sig på plads, når føreren står stille. Hunden må gerne gå på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns.

 

Øvelse 2: Apportering: Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, medens apporten kastes mindst 10 meter frem.Hunden må ikke apportere, før føreren efter tegn fra dommeren kommanderer "apport". Efter apporteringen skal hunden sætte sig på plads, og apporten må ikke tages fra hunden, før dommeren giver tegn dertil.

 

'Øvelse 3: Halsgivning: Point: 10. Appel: 10/10

Føreren står med ryggen til dommeren, og der må ikke findes personer indenfor en afstand af 50 m foran hunden og fører. Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling. Det er ikke tilladt af se ned på hunden. Hunden skal blive siddende på plads og på kommando afgive 10 glam.

 

Øvelse 4: Spring: Point 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, og øvelsen påbegyndes på tegn fra dommeren. Føreren må kommandere "fremad spring/hop". Føreren skal løbe uden om springbrættet og hunden skal uden kommando gå på plads. Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden eller springbrættet under opspringet.Springhøjde i alle klasser: 1,5 meter.

 

Øvelse 5: Afdækning: Point: 10. Appel: 10/10

Føreren står med hunden på plads ved et angivet mærke. På tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen "dæk". Det er ikke tilladt af se ned på hunden. På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til anvist skjul. På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind. Afdækningstid: Unghundeklassen: 2 min. Afstand til skjul for alle klasser: 50 meter.

 

Øvelse 6: Fri ved cykel: Point: 10. Appel: 10/10

Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side med hunden på plads.På tegn fra dommeren, skal føreren gennemkøre en bestemt anvist strækning på vej eller andet egnet sted, ca 50 meter frem og samme strækning tilbage, samt foretage vending til venstre.Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen.Hunden skal under kørslen løbe på højre side af cyklen.Det er tilladt under kørslen, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage, at snudespidsen flugter med krank.I vinderklassen kan øvelse 7, 8, 9 og 10 kombineres. Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt.

 

Øvelse 7: Gerningsstedssøg: Point:30 Appel:10/10.

Tid: 25 min. Areal: 25 x 25 m. 6 genstande à 4 point.Alder: Indtil 4 timer. Arbejdet 6 point.

Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande henkastet/nedgravet. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og kan være mindre end 2 x 2 cm.

 

Øvelse 8: Sporsøg: Point 50 Appel 10/10 Tid: 45 min.

Pointfordeling ved udarbejdelse af opgaven

Der skal tages hensyn til bevogtning, halsgivning, tilvejebringelse samt arbejdets udførelse. Øvelsen skal tilsigte en praktisk eftersøgningsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag.Ved eftersøgningsopgave bør området være ca. 45.000 kvadratmeter. Øvelsen kan tilrettelægges som en egentlig rundering, og i så fald gælder reglerne for rundering. Området skal have en bredde af ca 75 m og en dybde af ca 600 m.Opgaven kan indeholde rundering, spor, vandapportering, ransagning, genstande samt anholdelse af bevæbnede/ubevæbnede figuranter, der kan være skjult i bygninger, opholde sig i frit terræn eller være på flugt.

 

Øvelse 9: Rundering/eftersøgning: Point 50 Appel 10/10

Tid 30 min. Bredde 75 m. Rundering 15 point. Halsgivn. 15 point. Bevogtn. 15 point. Tilvejebr. 5 point

Øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag.Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere fig., og endvidere kan der forekomme store genstande, f.eks. jakke, mappe, ølkasse eller lignende. I alt 3 hovedobjekter.Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 300 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad.Figuranten kan være skjult eller opholde sig frit i terræn, men må ikke være i bevægelse.

 

Øvelse 10: Anholdelsesopgave: Point 10 - Appel 10/10 Tid: 4 min.

Anholdelse af figurant iført synligt beskyttelsesærme på højre arm.Øvelsen skal tilrettelægges som en praktisk opgave.Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil)Figuranten kan være bevæbnet og der kan afgives skud.Figuranten iagttages i en afstand af ca. 100 meter fra hundeføreren, der er til fods. Figuranten må først fortsætte flugten i skjul, når hunden er på vej ud mod ham.De 4 min. beregnes fra det øjeblik, føreren anråber figuranten.Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal han råbe AV, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig.Når figuranten er anholdt, skal han visiteres og afvæbnes hvis han bærer våben.Han indtransporteres i almindelig gang til dommerne.Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt, hundeføreren har anråbt figuranten, til denne er bragt tilbage til dommeren, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen.

 

Øvelse 11: Frygtløshed for slag: Point 19 Appel: 10/10 Stop 10 Point. Indtransport 5 point. Flugtforsøg 4 point.

En figurant iført synligt beskyttelsesærme på højre arm, bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er bevæbnet med stok - eller læderslagstok - i venstre hånd.Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter ham. Føreren må straks løbe med sin hund efter anråbet. Når hunden er ca. 20 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med venstre arm hævet truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede højre arm.Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider. Hunden skal trodsstokkeslag fastholde figuranten, indtil føreren kommer til stede og afvæbner denne. Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet. Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point. "Når føreren i stoppet har afvæbnet figuranten, træder han 1 skridt tilbage, hvorpå han ved kommando får hunden til at slippe og gå på plads.Når figuranten er standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommerne. Under indtransporten skal føreren gå med sin hund fri ved fod ca. 5 m bag figuranten. Under indtransporten - efter forud aftale med dommerne - foretager figuranten flugtforsøg. Hunden skal nu uden kommando fra føreren straks eftersætte og standse figuranten ved effektivt at bide sig fast i den beskyttede arm. I flugtforsøget standser føreren i 1 skridts afstand fra figuranten, hvorefter han ved kommando får hunden til at slippe. Herefter kommanderes hunden på plads. Øvelsen afsluttes ved at dommeren kommandere linen på.